^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
I. omezuje
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
Takže, žáci prvního a druhého ročníku u paní učitelky Schmiederové se po delší době opět setkají ve škole ve středu 18. listopadu 2020.
Platí normální rozvrh.
Jen je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
Informace pro provoz:

Základní škola

S výjimkou žáků 1. a 2. ročníku základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. ročníku základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé ročníky se vzdělávají distančně.

 • Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků.
 • Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).
 • S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. platí pro ZŠ, ŠD i ŠJ).
 • Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).
 • Obecně jsou nadále zakázány, s výjimkou mateřských škol, sportovní činnosti a zpěv při vzdělávacích aktivitách.

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky povinnou.

 

Vážení zákonní zástupci,
tři nová usnesení vlády týkající se omezení základní školy (1197, 1198, 1199):
1. a 2. ročník základní školy - prezenční výuka od 18. 11. 2020 pokračuje nadále za stanovených podmínek.
3., 4. a 5. ročník základní školy - začátek prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020. Do té doby stále distanční výuka - povinná. Pokud chcete využívat i on-line výuku, rozvrh "vysílání" a přístup zůstává stejný.
Pro žáky na prezenční výuce (tj. ve škole) - informace k provozu:
I. třída (1. a 2. ročník) - od 18.11.2020,
II. třída (3., 4. a 5. ročník) - od 30. 11. 2020:
 • prezenční výuka pro všechny ročníky I. stupně základní školy - je povinná
 • školní družina - stejně jako na jaře - dvě skupiny. I. třída ve školní družině, II. třída v základní škole.
 • školní stravování - nemá docházet k prolínání tříd (u nás I. třída a II. třída)
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny)
 • vstup třetích osob do prostor školy není možný (výjimka např. pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, ... případně další nezbytné služby)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání), hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale nahradí se jiným obsahem
 • doporučení - během dne časté větrání, zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
Pozn.: V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s "rizikovou" osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuku zajišťovat. Doporučení - v těchto případech se lze domluvit s ředitelkou školy na postupu při výuce žáka - např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultací rozhoduje ředitelka školy.

Vážení zákonní zástupci,

informuji Vás o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně):

 • u I. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • u školních družin se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. 11. 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

V Bozkově dne 31. 10. 2020

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

 

Usnesení vlády 1109

Usnesení vlády 1112