^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také InfZ)

 

1 Název Bozkov
2 Důvod a způsob založení Obec Bozkov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3 Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 15 členů
- Kontrolní výbor – 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
Rada obce – 5 členů
Obecní úřad- Starosta- Místostarosta- Účetní

Příspěvkové organizace zřizované obcí

- Základní škola a Mateřská škola Bozkov

4 Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
51213 Bozkov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
4.3 Úřední hodiny

Pondělí..........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Úterý.............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Středa...........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Pátek............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad...............481 682 169

4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.obecbozkov.cz
4.7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bz9an9g
5 Případné platby lze poukázat

112605944/0300

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6 00275611
7 DIČ CZ00275611
8 Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce (zpracován pro k.ú. a obec Bozkov) Do územního plánu je možné nahlížet na Obecním úřadě v Bozkově ,Obvodním stavebním úřadě v Semilech a Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci.

Program rozvoje obce

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9 Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
10 Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
12 Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14 Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
15 Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., a dle zákona 679/2016
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16 Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

 

18 Poskytnuté informace Poskytnuté informace zde