^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2020

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu po dobu vyhlášeného nouzového stavu

V souladu s usnesením vlády 87/2020 Sb. a navazujícími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví jsou úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny až do odvolání takto:

pondělí           9-12  hodin

středa             9- 12 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

důležité !!! -   Vše podstatné naleznete v následujících přílohách - důležité !!! 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - PŘILOHA

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE


Městský úřad Semily, odbor dopravy povoluje provedení uzavírky silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 po křižovatku se silnicí č. III/2887 v období od 02.03.2020 do 30.10.2020 z důvodu stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

1) uzavírka – 02.03.2020 – 22.03.2020 s časovým omezením 7:00 – 17:00 průjezd povolen linkovým autobusům a vozidlům ISZ (před příjezdem do uzavřeného úseku použít světelné a zvukové signály)
2) Uzavírka 23.03.2020 – 30.10.2020 vjezd povolen pouze vozidlům stavby

za těchto podmínek:
a) s činností v uzavřeném úseku můţe být započato teprve tehdy, aţ jsou instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení,
b) pracovní místa (např. výkopová jáma) budou zabezpečena proti náhodnému pádu osob podle obecně závazných předpisů
c) vozidla IZS v případě nutnosti mohou v plné míře vyuţít jako objízdnou trasu silnici III/2895 nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci Cimbál – Podbozkov za dodrţení intervalu SSZ
d) pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni pouţívat reflexní vesty schváleného typu
e) po pominutí důvodu uzavírky budou ţadatelem odstraněny všechny dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku, obnoven normální provoz a bude proveden úklid silničního pozemku

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:
Obousměrně pro veškerou dopravu od křiţovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do Příkrého, Škodějova na křiţovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého nad Jizerou na křiţovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov.
Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Ţelezného Brodu ke křiţovatce silnic II/288 a III/2881 a dále po této silnici na křiţovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce Cimbál na křiţovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

Vzhledem k uzavírce dojde také  ke změně jízdních řádů autobusové dopravy.

VJŘ_951_kácení_200302 [PDF, 400 kB]

VJŘ_930_200302 [PDF, 240 kB]