^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Obecní úřad:
      starosta  (Stanislav Doubek ml)
      místostarosta (Mgr. Vratislav Ouhrabka)
      úřednice obecního úřadu (Zdenka Ouhrabková)

Rada obce:

 • Stanislav Doubek ml. , starosta
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka, místostarosta
 • Bc. Karel Čermák
 • Zuzana Nesvadbová
 • Karel Valha

Zastupitelstvo:

 • Blanka Babcová
 • Filip Balatka
 • Bc. Karel Čermák
 • Stanislav Doubek
 • Jaroslav Hlava
 • Josef Kurfiřt
 • Milan Kurfiřt
 • Eva Kurfiřtová
 • Zuzana Nesvadbová
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka
 • Josef Pánek
 • Milada Picková
 • Bc. Lucie Šnaiberková
 • Karel Valha
 • Zdeněk Vodseďálek

Výbory a komise:

Finanční výbor
    předseda - Zuzana Nesvadbová
    členové -  Josef Pánek, Milada Picková
Kontrolní výbor:
    předseda - Karel Čermák
    členové -  Bc. Lucie Šnaiberková, Blanka Babcová


 
 

 

 
 

 

Poplatek ze psů je  splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku dle čl 5.  vyhlášky č. 1/2010  činí:
a) za prvního psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 75,- Kč,

Informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také InfZ)

 

1 Název Bozkov
2 Důvod a způsob založení Obec Bozkov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3 Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 15 členů
- Kontrolní výbor – 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
Rada obce – 5 členů
Obecní úřad- Starosta- Místostarosta- Účetní

Příspěvkové organizace zřizované obcí

- Základní škola a Mateřská škola Bozkov

4 Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
51213 Bozkov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Bozkov
Bozkov 270
4.3 Úřední hodiny

Pondělí..........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Úterý.............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Středa...........8:00 - 12:00  13:00- 16:00

Pátek............8:00 - 12:00  13:00- 16:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad...............481 682 169

4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.obecbozkov.cz
4.7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bz9an9g
5 Případné platby lze poukázat

101141259/0300

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6 00275611
7 DIČ CZ00275611
8 Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce (zpracován pro k.ú. a obec Bozkov) Do územního plánu je možné nahlížet na Obecním úřadě v Bozkově ,Obvodním stavebním úřadě v Semilech a Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci.

Program rozvoje obce

Rozpočtový výhled obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9 Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
10 Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
12 Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14 Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
15 Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16 Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014.
Výroční zpráva za rok 2015.
Výroční zpráva za rok 2016.

 

18 Poskytnuté informace Poskytnuté informace zde

 

 

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 


Pracoviště CzechPOINT

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270

Telefon: 481 682 169
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba

po, út, st, pá

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu.

CzechPOINT vydává tyto ověřené výpisy

 • Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
  - podle čísla listu vlastnictví
  - podle čísla popisného
  - podle čísla parcely
  - částečné výpisy
 • Obchodní rejstřík
  - úplný výpis
  - výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřik trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Insolvenční rejstřík
 • Bodový systém řidičů
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Zřízení datové schránky
 • Základní registry
 • Autorizovaná konverze dokumentů
  - z listinné do elektronické
  - z elektronické do listinné

Správní poplatky

Czech POINT není určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze. Poskytnutí výpisu je podle zákona o správních poplatcích stanovena takto: Výpis z rejstříku trestů - 50 Kč, ostatní výpisy - 100 Kč první strana, 50 Kč další strany.

Více a aktuálně o projektu CzechPOINT naleznete na: www.czechpoint.cz